Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN BUTLON B.V.

Gevestigd aan de Hendrik Ter Kuilenstraat 173 7547 SK Enschede

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68575866

 

Artikel 1. Definities..................................................................................................................................1

Artikel 2. Toepasselijkheid........................................................................................................................2

Artikel 3.Gebruikvanwebsite......................................................................................................................2

Artikel 4. Duur, verlenging en opzegging van het abonnement.......................................................................3

Artikel 5. Prijzen en prijsverhoging.............................................................................................................3

Artikel 6. Facturatie en betaling ................................................................................................................3

Artikel 7. Wijzigingen en onderhoud...........................................................................................................4

Artikel 8. Intellectuele eigendom................................................................................................................4

Artikel 9. Functionaliteiten van derden........................................................................................................4

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Butlon……………. ........................................................................................5

Artikel 11. Uitsluiting van gebruik .............................................................................................................5

Artikel 12. Links naar andere websites........................................................................................................6

Artikel 13. Vrijwaring................................................................................................................................6

Artikel 14. Klachten..................................................................................................................................6

Artikel 15. Toepasselijk recht .....................................................................................................................6

Artikel 16. Arbitrage .................................................................................................................................6

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1.         Butlon: de wederpartij bij de overeenkomst met de abonnee en gebruiker van deze algemene  voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2.         Abonnee: de natuurlijk of rechtspersoon die met Butlon abonnement afsluit en wederpartij bij de overeenkomst met Butlon in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3.         Abonnement: de overeenkomst tussen Butlon en de abonnee met betrekking tot het leveren van de service voor een afgesproken termijn.
 4.         Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde abonnee, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de webapplicatie van Butlon na het verstrekken van bijhorende                inloggegevens.
 5.         Consument: de gebruiker die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6.         Content: alle berichten, data, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto, video of ander (digitaal) materiaal.
 7.         Gebruiker: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de website, waaronder in ieder geval begrepen de abonnee en de consument.
 8.         Gebruik(en): ieder gebruik van de website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren,                bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van            rechtshandelingen (zoals kopen of huren).
 9.         Service: alle door Butlon aangeboden en geleverde diensten, waaronder de website, webapplicatie, (digitale) producten en abonnementen.
 10.         Website: de website van Butlon welke bereikbaar is via www.butlon.com

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de service van Butlon, waaronder alle abonnementen van Butlon, alsmede het gebruik van de ter beschikking gestelde website, webapplicatie, en andere gelieerde (digitale) producten en diensten.
 2.         Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn voor Butlon slechts bindend voor zover zij door Butlon  uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3.         Butlon is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 1 maand na bekendmaking van kracht. Indien de abonnee niet instemt met de wijzigingen, heeft de abonnee de bevoegdheid het abonnement op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
 4.         Wijzigingen van deze algemene voorwaarden worden bekendgemaakt door middel van een e-mailbericht aan het bij Butlon bekende e-mailadres van de abonnee.

 

Artikel 3. Gebruik van de website

 1.         De account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de gebruiker zelf worden gebruikt. Door de gebruiker opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
 2.         De gebruiker staat er voor in dat de informatie en gegevens die de gebruiker op de website plaatst juist, volledig en upto-date is.
 3.         De gebruiker is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op de website plaatst. De gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar content door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, alsmede de openbaarmaking door de gebruiker van content die de gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
 4.         De gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de content en de service op de website en via de webapplicatie en het gebruik van de content zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
 5.         De gebruiker begrijpt en erkent dat hij bij het gebruik van de website en de daarop aangeboden producten en service eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de gebruiker kan zijn. De gebruiker doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de gebruiker (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens Butlon beschikt.
 6.         Het is de gebruiker uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend - verboden:
 7.        producten of diensten op de website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
 8.         de website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
 9.         de website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen, aanstootgevend of (be)dreigend karakter;
 10.        de website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Butlon te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
 11.         wederrechtelijk gebruik te maken van de website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde content;
 12.         zodanig gebruik te maken van de website dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 13.        om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Butlon op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de website gepubliceerde content;
 14.        om enig gedeelte van de website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
 15.          om beveiliging gerelateerde onderdelen van de website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
 16.          om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Butlon ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de service of de daarop vervatte systemen, programma’s, functionaliteit en/of technologie.

Dit verbod omvat onder andere:

                     I.            het (weder)verkopen van toegang tot de service van Butlon op een andere website, met name             met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of

                   II.            het verder verspreiden van de door Butlon aangeboden service, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Butlon gedreven ondernemingsactiviteiten;

 1.         om (een gedeelte van) de inhoud van de website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.
 2.         Het staat Butlon te allen tijde vrij om nadere en eisen en richtlijnen aan de content en diensten van de gebruiker te stellen en content en diensten die niet aan deze (nieuwe) eisen en richtlijnen voldoen van haar service en uit haar systemen te verwijderen, zonder hiermee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de gebruiker gehouden te zijn.

 

Artikel 4. Duur, verlenging en opzegging van het abonnement

 1.         Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur. De opzegtermijn bedraagt 1 maand
 2.         Opzegging van een abonnement geschiedt schriftelijk tegen het einde van de maand.
 3.         Tenzij het abonnement met inachtneming opzegtermijn wordt opgezegd, wordt het abonnement telkens na ommekomst van de overeengekomen termijn stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden verlengd voor de duur van 1 jaar.
 4.         Het abonnement en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten zijn strikt persoonlijk. Het is de abonnee niet toegestaan enig recht uit een met Butlon gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen of een ander gebruik te laten maken van het abonnement of de rechten en plichten die daarmee samenhangen.
 5.         Indien de abonnee het abonnement opzegt, is Butlon gerechtigd na het eindigen van het abonnement aan de gebruiker de (verdere) toegang tot zijn account te weigeren en alle met de account van deze gebruiker samenhangende gegevens uit haar database en van haar systemen te verwijderen. Butlon is na het eindigen van het abonnement niet gehouden enige informatie aangaande de registratie en/of account van de gebruiker of de via deze account opgeslagen content op te (doen) slaan of opgeslagen te (doen) houden.

 

Artikel 5. Prijzen en prijsverhoging

Butlon is gerechtigd de prijs van de door haar aangeboden abonnementen op ieder gewenst moment aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden slechts voor nieuwe af te sluiten of te verlengen abonnementsperiodes. Een voorgenomen prijswijziging zal ten minste 30 dagen voor de datum waarop de nieuwe prijs in werking treedt, via e-mail aan de abonnee kenbaar worden gemaakt. Indien de abonnee niet wenst in te stemmen met de voorgenomen prijswijziging, is de abonnee gerechtigd het abonnement uiterlijk binnen 30 dagen na bekendmaking van de voorgenomen prijswijziging op te zeggen. Het abonnement van de abonnee eindigt in dat geval tegen het einde van de lopende abonnementsperiode.

 

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de abonnee de kosten van het abonnement telkens per maand vooraf aan Butlon verschuldigd. De kosten worden door Butlon aan de abonnee in rekening gebracht door middel van een digitale factuur.
 2.         Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Butlon aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3.         Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de abonnee van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4.         De abonnee is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Butlon maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de abonnee. In dat geval is de abonnee een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door Butlon gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5.          In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de abonnee zijn de vorderingen van Butlon en de verplichtingen van de abonnee jegens Butlon onmiddellijk opeisbaar

 

Artikel 7. Wijzigingen en onderhoud

 1.         Het is Butlon toegestaan haar service op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Butlon dit nodig acht. Butlon heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.
 2.         Voorts staat het Butlon vrij de website of een gedeelte daarvan te verwijderden, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.
 3.         Butlon is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar website en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Butlon spant zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk in de abonnee tijdig van het voorgenomen onderhoud op de hoogte te stellen en het onderhoud zo veel als mogelijk plaats te laten vinden gedurende de uren waarop het minste gebruik van de service wordt gemaakt. Butlon is echter niet verplicht de gebruiker van te voren op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van niet gepland onderhoud (bijvoorbeeld vanwege veiligheidsredenen) of het oplossen van een acute storing hetgeen niet tot een later tijdstip kan worden uitgesteld.

 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1.         De content op de website is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaand de content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Butlon op te slaan (met uitzondering van de content die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
 2.         De gebruiker geeft Butlon door het plaatsen van content op de website een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en in sublicentie te geven wereldwijde licentie, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.

 

Artikel 9. Functionaliteiten van derden

 1.         Functionaliteit op de service kan ook interacties tussen de service en een website of functie van derden toestaan, met inbegrip van toepassingen die de service of het profiel van de gebruiker op de service verbinden met een website of functie van derden. Zo kan de service een functie bevatten waarmee de gebruiker inhoud van de service of de gebruiker inhoud kan delen met derden, om deze vervolgens te publiceren op de service of toepassing van de betreffende derden. Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dient de gebruiker zich meestal aan te melden bij zijn account op de service van derden; dit gebeurt op eigen risico.
 2.         Butlon heeft geen controle over deze webservices van derden, noch over hun inhoud. De gebruiker erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Butlon op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke services of functies van derden. Communicatie en zakelijke transacties met derden via de service verlopen uitsluitend tussen de gebruiker en betreffende derden.
 3.         De gebruiker kan, geheel naar eigen inzicht en risico, gebruik maken van toepassingen die de service of het profiel van de gebruiker op de service verbinden met services van derden ('toepassingen'), waarna dergelijke toepassingen interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met het profiel van de gebruiker op de service. Door gebruik te maken van dergelijke toepassingen, erkent de gebruiker en gaat de gebruiker akkoord met het volgende:

                                               i.            indien de gebruiker een toepassing gebruikt om gegevens te delen, stemt de gebruiker erin toe dat gegevens over het profiel van de gebruiker op de service worden gedeeld,

                                              ii.            het gebruik van de toepassing ertoe kan leiden dat persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar worden gemaakt en/of met de gebruiker in verband kunnen worden gebracht, zelfs als Butlon deze gegevens niet zelf heeft verstrekt en

                                            iii.            het gebruik van een toepassing vindt naar eigen keuze en voor eigen risico plaats, en de gebruiker zal Butlon schadeloos stellen voor activiteiten die plaatsvinden in verband met de toepassing.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Butlon

 1.         Bulton stelt zich het adequaat functioneren van haar website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar een optimale gebruikerservaring en maximale beschikbaarheid c.q. bereikbaarheid. Butlon staat er echter niet voor in dat haar website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Butlon wijst er in dit verband op dat zij hierbij tevens afhankelijk is van derden. Butlon is dan ook niet aansprakelijk in geval interne of externe oorzaken aan het functioneren van haar website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is Butlon in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
 2.          De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is Butlon (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Butlon, de achterliggende systemen of door Butlon opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van Butlon of haar werknemers. De gebruiker vrijwaart Butlon voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de website van Butlon, de achterliggende systemen of door Butlon opgeslagen (persoons)gegevens.
 3.         Butlon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en kan niet garanderen dat:

a)        haar website aan alle eisen en wensen van de gebruiker voldoet;

b)        haar website te allen tijde storingsvrij, veilig en foutloos is;

c)        mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.

 1.         In het communicatieverkeer tussen gebruikers onderling of tussen de gebruiker en Butlon is Butlon op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de website van Butlon.
 2.         Butlon zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:

a)        het gebruik van de website van Butlon;

b)       softwarefouten in de website van Butlon;

c)        ontoegankelijkheid tot de website van Butlon, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of niet functionerend e-mailadres van de gebruiker;

d)        onderhoud en calamiteiten;

e)       onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de website;

f)         de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de website vermelde inhoud;

g)        ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de website of systemen van Butlon door derden;

h)       het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de gebruiker;

i)         gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 11. Uitsluiting van gebruik

 1.         Butlon verleent de gebruiker toestemming om zich toegang te verstrekken tot de service van Butlon en deze te gebruiken in overeenstemming met de onderhavige voorwaarden. Butlon behoudt zich het          recht voor de gebruiker de (verdere) toegang tot de website en zijn of haar account te weigeren, service te staken en/of verwijderen en de account van de gebruiker op te heffen alsmede door de                    gebruiker geplaatste content van de website en uit de systemen te verwijderen, zonder dat Butlon daarmee tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker gehouden is.
 2.         Eventuele schade die Butlon lijdt als gevolg van het niet-naleven van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker, zal door Butlon integraal op de gebruiker worden verhaald.
 3.         Butlon is niet gehouden de gegevens van de gebruiker of door de gebruiker geplaatste content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen)                houden.

 

Artikel 12. Links naar andere websites

De website van Butlon bevat mogelijk links naar websites van derden. Butlon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Butlon houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 

Artikel 13. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart Butlon voor eventuele c.q. vermeende aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval gebruikers en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van de website of door de gebruiker op de website geplaatste content schade lijden en waarvan de oorzaak aan de gebruiker toerekenbaar is. Indien Butlon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de gebruiker gehouden Butlon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Bulon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Butlon en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker.

 

Artikel 14. Klachten

 1.         Klachten over de werking van de website of daarop aanwezige content kunnen schriftelijk via e-mail aan Butlon worden doorgegeven: support@butlon.com of telefonisch: 085-7609066
 2.         Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Butlon te worden gemeld.
 3.         Butlon spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen zeven (7) dagen te beantwoorden en binnen dertig (30) dagen naar bevrediging af te handelen.
 4.         Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door Butlon in behandeling genomen.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website alsmede op iedere door Butlon gesloten en te sluiten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Arbitrage

 1.         Geschillen tussen de abonnee en Butlon zullen worden beslecht door middel van bindende, individuele arbitrage. De abonnee doet afstand van zijn recht om deel te nemen aan een groepsgeding of aan            groepsarbitrage.
 2.         In uitzondering op lid 1 worden geschillen van consumenten niet door middel van arbitrage beslecht indien de consument heeft gekozen voor ‘opt-out’ ten aanzien van arbitrage, met inbegrip van, maar          niet beperkt tot geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, je gebruik van de service en/of privacy- en/of publiciteitsrechten.
 3.         De consument heeft het recht om de instemming met arbitrage in te trekken ('opt-out'). Wanneer de consument dit besluit te doen, kan de consument noch Butlon eisen dat de andere partij deelneemt            aan een arbitrageprocedure. Indien de consument zijn instemming met arbitrage wilt intrekken, dient de consument Butlon daarover binnen 30 dagen na de datum waarop de consument voor het eerst            aan deze arbitragebepaling werd onderworpen schriftelijk in kennis te stellen: support@butlon.com. Daarbij dient de consument zijn naam en adres, het e-mailadres dat de consument gebruikt voor zijn          account en de reden voor het intrekken van de instemming met arbitrage te vermelden.
 4.         Arbitrage geschiedt overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn Enschede. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.            Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter.
 5.         Geschillen tussen partijen die in Nederland wonen met een beloop kleiner dan € 100.000,- worden beslecht volgens TGV (Traject Geringere Vorderingen).
 6.         Indien het bovenstaande verbod op groepsgedingen en andere ingestelde vorderingen in naam van derden niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal al het voorafgaande met betrekking tot arbitrage nietig            zijn. Deze overeenkomst tot arbitrage blijft ook na beëindiging van de relatie tussen de gebruiker en Butlon gelden